Reklamační řád | Ochrana osobních údajů

Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě s taštičkami z listového těsta www.jachninovytasticky.cz. Obchodní podmínky a reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.jachninovytasticky.cz, JT FOOD s.r.o. se sídlem Hyacintová 114, Průhonice, PSČ: 252 43, IČ: 279 33 296, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127468. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupující jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy a z těchto obchodních podmínek.
Příjemce – Příjemce je kupujícím objednaného zboží.
Obdarovaná osoba – Osoba, v jejíž prospěch kupující uzavírá kupní smlouvu.
Reklamace – je uplatnění práv kupujícího ohledně zboží dodaného kupujícímu v rozporu s kupní smlouvou, jakožto i uplatnění jeho práv plynoucích z odpovědnosti prodávajícího za vady (více v sekci "Reklamační řád").

III. Zpracování osobních údajů a jejich využití; uživatelský účet

Přístup na stránky www.jachninovytasticky.cz může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů kupujících. V takovém případě bude prodávající s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Poskytnuté osobní údaje může prodávající využít nad rámec zpracování nutného pro uzavření a plnění smlouvy jen za podmínek uvedených níže. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil, či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek prodávajícího, byly zpracovány společností JT FOOD s.r.o., jejíž údaje jsou uvedeny v článku I. těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje kupujícího jako tzv. „subjekt údajů“ a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že kupující (subjekt údajů) má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat odesláním emailu či dopisu na adresu správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si kupující přeje upravit nebo opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@jachninovytasticky.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese. Kupující má také právo, na základě žádosti, o informaci ohledně způsobu zpracování jeho údajů a prodávající je povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout. Obsahem sdělení vždy bude informace o účelu zpracování údajů; údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji; povaze automatizovaného zpracování; a (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců těchto údajů.

Více informací naleznete v sekci "Ochrana osobních údajů".

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci na webové stránce je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí a poskytuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů]. Přijetí objednávky prodávajícím je následně kupujícímu potvrzeno. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád byl kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění po dobu 5 let a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě prodávajícího a kupující odesláním objednávky potvrzuje, že měl možnost návrh kupní smlouvy před vlastním odesláním objednávky zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

V. Objednávka

Podmínkou platné elektronické objednávky je správné a kompletní vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Pokud kupující s podobou objednávky souhlasí, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána do zpracování (tj. objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu). Toto odeslání je pro kupujícího závazné a údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Na e-mailovou adresu uvedenou na objednávce bude zaslán e-mail s akceptací objednávky a tím mezi kupujícím a prodávajícím vznikají práva a povinnosti z takto uzavřené kupní smlouvy. Podáním objednávky kupující akceptuje tyto obchodní podmínky prodávajícího a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky. Jakmile kupující obdrží od prodávajícího potvrzující e-mail, je nabídka prodávajícího k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu ,nestanoví-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek nebo kupní smlouvy ve zvláštním případě jinak. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupní smlouvou uzavřenou výše uvedeným způsobem se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něho vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu.

Kupní smlouva může být uzavřena i samotným převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího dokladu provozovnou nebo pověřenou osobou kupujícího.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

VI. Dodací a dopravní podmínky

Cena a její splatnost

Ceny uvedené na webových stránkách www.jachninovytasticky.cz jsou uváděny jako konečné, bez DPH i včetně DPH.

Nabídka prodeje zboží a ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu a jsou průběžně aktualizovány. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek, včetně individuálně poskytnuté slevy. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou pouze indikativní a nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Pro případ prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části se stanoví dohodou stran povinnost kupujícího uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši [0,05] % denně z dlužné částky, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.

Náklady na dopravu

Odběrové místo – Roudnice nad Labem – doprava vlastní na náklady kupujícího.

Odběrové místo – Průhonice – Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného za dopravu z Roudnice nad Labem do Průhonic. Z Průhonic již doprava vlastní na náklady kupujícího.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu kupní ceny a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění (uhrazenou kupní cenu) kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dnů od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku V. těchto obchodních podmínek, tedy po odeslání potvrzujícího e-mailu ze strany prodávajícího. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, tj. např. převodem platby z účtu na účet, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Není –li uvedeno jinak ve smlouvě, dodací lhůta činí14 dny, v případě objednávky nad 30 kartonů po 6 baleních lhůta činí 8 dní, popř. dle individuální dohody.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupující má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši v hotovosti uhradit osobně v provozovně prodávajícího – pouze při osobním odběru v Průhonicích, nebo bankovním převodem.

Převzetí zboží

Kupující si zboží bezprostředně po jeho převzetí prohlédne, zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit prodávajícímu Pokud bude kupujícím zjištěno mechanické poškození obalu zboží, prodávající doporučuje zboží ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména na právu uplatnit reklamaci. Převzetím zboží kupujícím přechází riziko vzniku škody na zboží na kupujícího.

Fakturace

Faktury jsou kupujícímu zasílány pouze v elektronické podobě prostřednictvím emailu. Faktura v papírové podobě bude vyhotovena a poslána poštou pouze na výslovné písemné přání objednávajícího.

VII. Záruka

V případě prodeje potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Pokud však, bude na námi prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití zboží (expirace), skončí záruční doba uplynutím této lhůty za předpokladu dodržení podmínek skladování uvedených na obalu (jedná se o datum použitelnosti nebo dobu minimální trvanlivosti).

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců.

VIII. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Kupující bere na vědomí, že podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku, nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze. Zboží, které podléhá rychle zkáze, je takové zboží, na kterém je uvedeno datum použitelnosti: „spotřebujte do…“ (jedná se zejména o mléčné, masné či lahůdkářské výrobky) a toto zboží není možno vrátit [bylo-li dodáno v souladu se smlouvou] (avšak zboží označené dobou minimální trvanlivosti není zbožím podléhajícím rychlé zkáze a ustanovení o odstoupení od smlouvy pro něj lze použít).

Nejedná-li se o zboží podléhající rychlé zkáze či o jiný případ, kdy podle zákona nelze od kupní smlouvy odstoupit a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku (přes internetový obchod), má kupující, je-li spotřebitelem podle občanského zákoníku, právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění a kupní smlouva se tím od počátku ruší.

Odstoupení musí být učiněno tak, že kupující doručí prodávajícímu do konce 14 denní lhůty oznámení o dostoupení, nejlépe tak, aby bylo v případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na adresu info@jachninovytasticky.cz nebo na adresu JT FOOD s.r.o., se sídlem Hyacintová 114, Průhonice PSČ: 252 43 s uvedením čísla objednávky. Pro urychlení vyřízení vrácení kupní ceny doporučuje prodávající kupujícímu zboží vrátit bez zbytečného odkladu po odeslání oznámení o odstoupení fyzickým dodáním do provozovny prodávajícího na adrese Hyacintová 114, Průhonice, PSČ: 252 43 (provozní doba: Po-Pá 10-14 hod_) nebo do výrobny v Roudnici nad Labem (adresa Procházka a.s., Chelčického 627, 41301 Roudnice nad Labem, provozní doba: po předchozí domluvě). V případě, že kupující využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, pokud možno v původním obalu. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučuje prodávající zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Pokud je zboží vráceno nepoškozené odešle prodávající neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne odstoupení kupujícího od smlouvy kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku a vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu za zboží dle požadavku kupujícího, buď odesláním peněz na adresu kupujícího, nebo převodem na účet kupujícího (při odstoupení od smlouvy kupující uvede, jakým způsobem požaduje vrácení kupní ceny).

Uplatní-li kupující, je-li spotřebitelem, právo na odstoupení podle tohoto ustanovení, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

IX. Ostatní ustanovení

Prodávající neodpovídá za porušení těchto obchodních podmínek, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Doručování. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování JT FOOD s.r.o., Hyacintová 114, Průhonice 252 43, adresa elektronické pošty info@jachninovytasticky.cz.

Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčená platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Vážení zákazníci,
budeme se maximálně snažit splnit Vaše veškerá přání a uděláme všechno pro Vaši spokojenost a samozřejmě i spokojenost obdarovaných osob. Budeme proto velice rádi, když nás budete informovat o svých připomínkách či názorech, které povedou ke zkvalitnění naší práce. Těšíme se na Vaše podněty a informace na emailové adrese: info@jachninovytasticky.cz.Začátek formuláře
Vyrábí Procházka a.s., Chelčického 627, 413 01 Roudnice nad Labem (člen Agrofert Group)